Jak złożyć rezwerwację?

 1. Wybierz wycieczkę, która Ci się podoba
 2. Skontaktuj się z nami przez maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Zapoznaj się z Regulaminem imprez turystycznych (poniżej)
 4. Podpisz z nami umowę, wpłać zaliczkę
 5. Widzimy się na lotnisku laughing

Regulamin świadczenia usług turystycznych

1. Zawarcie Umowy z Organizatorem przez Klienta wraz z podaniem listy Uczestników jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w Imprezie. Brak wpłaty I raty w terminie określonym w Umowie oznacza automatyczne rozwiązanie umowy przez Klienta. Brak wpłaty II raty oznacza zerwanie umowy przez Klienta i oznacza natychmiastowe wykluczenie Uczestników z Imprezy.

2. Wszyscy Uczestnicy Imprezy turystycznej są zobowiązani do przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie jego zapisów może doprowadzić do wykluczenia Uczestnika z Imprezy lub zerwania Umowy bez prawa do zwrotu kosztów uczestnictwa.

3. Uczestnicy w trakcie wycieczki są zobowiązani do:

 • stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych

 • respektowania zasad stosunków międzyludzkich

 • stawiania się na czas na miejsca zbiórki wyznaczone przez Organizatora lub Przewodnika

 • bezwzględnego stosowania się do poleceń Organizatora lub Przewodnika

4. Uczestnicy Imprezy turystycznej wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków przez Organizatora w relacjach prowadzonych przez niego min. w mediach społecznościowych, stronie www, pokazach slajdów, itp.

5. Program Imprezy turystycznej będzie dołączony jako załącznik do Umowy, którą otrzymuje Klient. Za rozpoczęcie jej wykonania uważa się wyjazd grupy z miejsca zbiórki ustalonego z Organizatorem. Za zakończenie uważa się przyjazd grupy na miejsce zbiórki, po realizacji Programu.

6. Kolejność realizacji Programu może ulec zmianie, zaś przyczyn niezależnych od Organizatora dany punkt może zostać zastąpiony lub pominięty, jeśli zagrożone byłoby zdrowie lub życie Uczestników oraz w przypadku niemożności jego realizacji z przyczyn niezależnych od Organizatora.

7. O ile w Umowie wyraźnie nie zaznaczono inaczej, Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia grup w ramach danej Imprezy turystycznej, zapewniając jednocześnie realizację Programu.

8. Zmiany w Umowie co do zasady niedozwolone i Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową wynikającą np. z rezygnacji Uczestników z uczestnictwa w Imprezie. Klient może bez uprzedniej zgody Organizatora zmienić skład Uczestników, zachowując jego ogólną liczbę. Zmiana taka nie może wpływać to na cenę Imprezy zawartej w Umowie i osoby zastępujące muszą spełniać wymagania danej Imprezy turystycznej. Klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Organizatora o każdorazowej zmianie. Zmiana taka nie może być dokonana później niż na 2 dni przed rozpoczęciem Imprezy.

9. Organizator zaleca wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia turystycznego oraz na wypadek rezygnacji z wyjazdu, jeśli Uczestnicy nie posiadają własnego. Organizator nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów poniesionych przez Uczestnika poza wyraźnie zaznaczonymi w Programie, min.: kosztów ewentualnego leczenia, ratownictwa, transportu, następstw nieszczęśliwych wypadków, itp.

10. Organizator nie odpowiada na ewentualne przeszkody uniemożliwiającej Uczestnikowi czasowo lub w całości udział w Imprezie (np. choroba lub kontuzja). Jednocześnie, w razie ustąpienia przeszkody, Uczestnik jest odpowiedzialny logistycznie i finansowo za dołączenie do Imprezy w trakcie jej trwania aby kontynuować ją zgodnie z Programem. Organizator zobowiązuje się w miarę swoich możliwości ułatwić takiemu Uczestnikowi dołączenie do Imprezy.

11. Zwroty za niewykorzystane przez Uczestników składowe serwisu (np. zakwaterowanie, posiłki, transfery) nie są udzielane.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do podniesienia ceny Imprezy o maksymalnie o 5% w stosunku do ceny z Umowy w przypadku uzasadnionego wzrostu kosztu jej organizacji, nie później niż 14 dni przed jej rozpoczęciem. Klient, który zapłacił I ratę za udział w Imprezie, ma prawo nie zaakceptować nowych warunków i otrzymać pełny zwrot wpłaconych pieniędzy.

13. Podstawowym dokumentem do podróży jest dowód osobisty lub paszport. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania niezbędnych dokumentów do przekroczenia granic. Linie lotnicze mają prawo odmówić wydania karty pokładowej Uczestnikowi, który nie posiada właściwych dokumentów podróży. W przypadku takiej odmowy Uczestnik jest odpowiedzialny logistycznie i finansowo za dołączenie do grupy. Uwaga! Odmowa wjazdu do innego kraju może nastąpić nawet w przypadku posiadania przez Uczestnika wszystkich dokumentów. Często powodem takiej decyzji może być konflikt z prawem, który Uczestnik miał w przeszłości. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w takim przypadku.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • straty spowodowane zachowaniem lub zaniedbaniem Uczestnika,

 • zapewnienie zastępczego ekwipunku lub dodatkowego serwisu dla Uczestnika,

 • straty, zniszczenia, ubytki na zdrowiu - tak psychiczne jak i fizyczne, poniesione przez Uczestników i będące wynikiem jakichkolwiek opóźnień, strajków czy rozruchów, działań wojennych, zagrożenia wojną, zamieszek, aktów terroryzmu, katastrof, pożarów, epidemii i innych zagrożeń zdrowia i życia, opóźnieniem lub odwołaniem lotów, zamknięć lotnisk oraz technicznych problemów z transportem nieleżących po stronie Organizatora i innych tego typu sytuacji, na które Organizator nie ma wpływu

15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy turystycznej z powodu braku wystarczającej liczby chętnych nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej. W takim przypadku I rata wpłacona przez Klienta zostanie mu zwrócona.

16. Wszelkie sprawy sporne Organizator zaleca rozstrzygać na drodze polubownej. Ewentualne skargi bądź zażalenia muszą być kierowane pisemnie do Organizatora w terminie do 30 dni od zakończenia wycieczki.

17. Organizator działa w oparciu o przepisy prawa gruzińskiego. Działalność Organizatora jest zarejestrowana na terenie Gruzji. Siedzibą Organizatora - firmy "Kavkaz Brothers" jest: Angisa Street 78/109, Batumi 6000, Gruzja - Georgia.

Masz pytania? Skontaktuj się już teraz!

Tomek

+995 558 154 189

info@kavkazbrothers.com

 

Łukasz

+48 693 868 462

info@kavkazbrothers.com

Kavkaz Brothers

"Kavkaz Brothers" 

Angisa Street 78/109,

Batumi 6000, Gruzja - Georgia

Organizator działa w oparciu o przepisy prawa gruzińskiego. Działalność Organizatora jest zarejestrowana na terenie Gruzji.