Rezerwacje

Wszelkie informacje ws. rezerwacji wyjazdów dostępne są w poniższym Regulaminie

Regulamin wyjazdów

1. Rezerwację na imprezę (wyjazd, wycieczkę) dokonuje się po podaniu danych osobowych, zgodnych z zapisem w dowodzie osobistym (lub paszporcie) oraz po wpłaceniu depozytu na wskazane przez nas konto. Kwota depozytu wynosi 50% ceny wycieczki w przypadku wycieczek lotniczych i wycieczek autokarowych. Pozostała płatność przez Klienta musi nastąpić do 60 dni datą rozpoczęcia imprezy wyjazdem. Zmiany w rezerwacji nie są dozwolone i Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową wynikającą z rezygnacji z wyjazdu.

2. Organizator poleca wykupienie ubezpieczenia na wypadek rezygnacji z wyjazdu oraz dodatkowego ubezpieczenia medycznego, jeśli Klient nie posiada własnego.
Program wycieczki będzie dołączony do informacji z potwierdzeniem płatności, którą Klient otrzymuje w chwili zarezerwowania wycieczki i dokonaniu pierwszej opłaty w wysokości wskazanej w punkcie nr 1. Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie czy informacje zawarte w programie wycieczki zgadzają się z zapisami dołączonymi do rachunku.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wzrostu ceny wycieczki maksymalnie o 7% w stosunku do pierwotnej ceny imprezy. Po wpłaceniu całości kwoty przez Klienta, organizator nie ma prawa do podwyżki ceny. Wyjątkiem jest sytuacja, jeśli z niezależnych od organizatora przyczyn wzrastają drastycznie koszty organizacji wycieczki (np. koszty paliwa). Klient, który zapłacił kwotę wycieczki w całości ma prawo niezaakceptować nowych warunków i otrzymać pełny zwrot wpłaconych pieniędzy.

4. W przypadku wycieczek lotniczych obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie godziny wylotu samolotu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez linie lotnicze, które mogą wpływać na wykonanie usługi turystycznej. Klient powinien być na lotnisku co najmniej 3 godziny przed wylotem w przypadku lotów międzynarodowych i na 2 godziny przed wylotem w przypadku lotów krajowych. W przypadku wycieczek autokarowych (lub busem), Klient powinien być na miejscu zbiórki minimum pół godziny przed planowanym odjazdem autokaru (busa).

5. Bilety lotnicze są niezwracalne, ważne tylko na planowane zgodnie z programem wycieczki daty wylotu, nie mogą być zmieniane lub transferowane.

6. Przewożenie bagażu musi się odbywać zgodnie z postanowieniami regulaminu linii lotnicznych. Obowiązkiem Klienta jest zapoznanie się zasadami przewozu bagażu.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty Klienta będące wynikiem działań wojennych, zagrożenia wojną, zamieszek, aktów terorryzmu, katastrof, pożarów, epidemii i innych zagrożeń zdrowia, technicznych problemów z transportem nieleżących po stronie Organizatora, opóźnieniem lotów z powodów mechanicznych lub pogodowych, zamknięć lotnisk i innych tego typu sytuacji, na które Organizator nie ma wpływu i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

8. Zwroty nie są udzielane za niewykorzystane przez Klienta składowe serwisu (np. zakwaterowanie, posiłki, transfery).

9. Podstawowym dokumentem do podróży jest dowód osobisty lub paszport. Klient zobowiązany jest do posiadania niezbędnych dokumentów do przekroczenia granic. Linie lotnicze mają prawo odmówić wydania karty pokładowanej Klientowi, który nie posiada właściwych dokumentów podróży. W przypadku takiej odmowy Klient jest odpowiedzialny logistycznie i finansowo za dołączenie do grupy.

Uwaga! Odmowa wjazdu do innego kraju może nastąpić nawet w przypadku posiadania przez Klienta wszystkich dokumentów. Często powodem takiej decyzji może być konflikt z prawem, który Klient miał w przeszłości. Organizator nie ponosi za to odpowiedzialności.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, zniszczenia, ubytki na zdrowiu - tak psychiczne jak i fizyczne, poniesione przez uczestników i będące wynikiem jakichkolwiek opóźnień, strajków czy rozruchów, ani za zapewnienie zastępczego ekwipunku i dodatkowego serwisu, za straty spowodowane zachowaniem Klienta oraz za żadne zaniedbania, pomyłki i winę po stronie innych osób. Organizator nie ponosi także odpowiedzialności za żadne dodatkowe wydatki wynikające z zaniedbania innych osób.

11. Organizator zastrzega sobie prawy do odmowy zapisu Klienta na wycieczkę w szczególnych przypadkach.

12. Klient jest zobowiązany w trakcie wycieczki do stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych oraz respektowania zasad stosunków międzyludzkich pod groźbą wykluczenia z wycieczki.

13. W przypadku braku odpowiedniej ilości osób na imprezę (wyjazd), koszty wpłacone przez klienta zostaną zwrócone.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do nieznacznej zmiany terminu wycieczki w przypadku braku biletów lotniczych na wskazany wcześniej termin. O zmianie terminu Organizator niezwłocznie poinformuje Klienta. Klient ma prawo niezaakceptować nowego terminu imprezy i otrzymać zwrot wszystkich wpłaconych przez siebie kosztów.

15. Wszelkie sprawy sporne Organizator zaleca rozstrzygać na drodze polubownej. Ewentualne skargi bądź zażalenia muszą być kierowane pisemnie do Organizatora w terminie do 30 dni od zakończenia wycieczki.

16. Organizator działa w oparciu o przepisy prawa gruzińskiego. Działalność Organizatora jest zarejestrowana na terenie Gruzji. Siedzibą Organizatora - firmy "Kavkaz Brothers" jest: Angisa Street 70/109, Batumi 6000, Gruzja - Georgia.